AMERSPORTS PRO CLUB Warunki świadczenia usługi

 

Program zakupowy SALOMON VIP został opracowany przez firmę Amer Sports Poland Sp. Z o.o. , z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000233011, o kapitale zakładowym: 50`000,- PLN, NIP: 5262855343, będącą spółką zależną SALOMON SAS. Program zakupowy VIP jest dostępny dla: pracowników, klientów VIP oraz profesjonalistów spełniających warunki i kryteria określone przez firmę SALOMON, którzy zakupili produkty SALOMON („Produkty”) po 5 listopada 2013 r. włącznie za pośrednictwem Programu dostępnego na stronie internetowej www.salomon.com („Sklep online”).

Program zakupowy SUUNTO VIP został opracowany przez firmę Amer Sports Poland Sp. Z o.o. , z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000233011, o kapitale zakładowym: 50`000,- PLN, NIP: 5262855343, będącą spółką zależną SUUNTO OY. Program zakupowy Pro jest dostępny dla: pracowników, klientów VIP oraz profesjonalistów spełniających warunki i kryteria określone przez firmę SUUNTO, którzy zakupili produkty SUUNTO po 5 listopada 2013 r. włącznie za pośrednictwem Programu dostępnego na stronie internetowej www.suunto.com.

ARMADA VIP purchase program has been set up by Amer Sports UK Limited, an English company registered under number 2757365, having its main office at 1st Floor Theta Building, Lyon Way Industrial Estate, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU16 7ER United Kingdom. The VIP purchase program is available to : employees, VIP, professionals complying with the conditions and criteria as defined by ARMADA having purchased ARMADA products (the “Products”) on or after November, the 5th 2013 through the Program available at the following url www.armadaskis.com (the “Online Store”).

 

Jak dołączyć do Programu Amer Sports Pro Club


Aby skorzystać z korzyści zapewnianych przez Program, konieczne jest dołączenie do niego poprzez utworzenie konta PRO, VIP lub konta pracownika. Podczas tworzenia konta w Amer Sports Pro Club należy wyrazić zgodę na synchronizację konta na stronie www.armadaskis.com, www.salomon.com, www.suunto.com i www.atomic.com. Uprawnienia konta zostaną dostosowane do profilu uczestnika.
Program jest bezpłatny.

 

Warunki korzystania z Programu


Produkty oferowane za pośrednictwem Programu są przeznaczone WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRYWATNEGO. Program nie ma na celu zakupu Produktów w imieniu innych osób ani odsprzedaży Produktów — tego rodzaju działania grożą wykluczeniem z Programu. Po doŁączeniu do Programu uczestnik będzie miaŁ możliwość zakupu Produktòw po cenach specjalnych wyświetlanych w sklepach online www.armadaskis.com, www.salomon.com, www.suunto.com i www.atomic.com. Ceny te należy traktować jako ściśle poufne, zaoferowane uczestnikowi po analizie jego profilu. Nie należy ich kopiować ani rozpowszechniać w inny sposòb. Konto ma limit określony na podstawie otrzymanego kodu dostępu. Limit określa łączną wartość Produktów, jakie można zamówić, wybór Produktów dostępnych do zakupu oraz dozwoloną ilość dla kategorii. Konto wygaśnie po roku od utworzenia lub z chwilą odejścia z firmy. Po wygaśnięciu konta i uprawnień dane klienta zostaną przekazane do bazy danych standardowych klientów detalicznych. Rejestrując się w Programie Amer Sports Pro Club, klient traci dostęp do korzyści związanych z programem lojalnościowym firmy Salomon (jeśli wcześniej był jego uczestnikiem). Po osiągnięciu maksymalnej kwoty środkòw lub upŁywie daty wygaśnięcia (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) użytkownik w dalszym ciągu będzie miaŁ możliwość zakupu Produktòw na stronach www.armadaskis.com, www.salomon.com, www.suunto.com i www.atomic.com, ale po standardowych cenach detalicznych podanych na tych stronach. Na stronach www.armadaskis.com, www.salomon.com, www.suunto.com i www.atomic.com można kupować tylko Produkty dostępne w magazynie; zamòwienia w przedsprzedaży nie są przyjmowane.


Opłaty za wysyłkę są niezależne od kwoty zamówienia i wynoszą:

  standard express
salomon Bezpłatna 65,00 PLN
suunto 30,00 PLN 80,00 PLN
armada 25,00 PLN 50,00 PLN
atomic 25,00 PLN 50,00 PLN

 

Modyfikacja, zawieszenie i zakończenie Programu zakupowego Amer Sports Pro Club


Niniejszy Program jest przywilejem oferowanym przez Amer Sports Pro Club. Z tego względu Amer Sports Pro Club zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub zakończenia Programu wraz z jego warunkami w dowolnym momencie, bez wyjaśnienia ani powiadomienia oraz bez odszkodowania.

 

Odpowiedzialność


Dane logowania do konta Amer Sports Pro Club są osobiste i nie podlegają przeniesieniu.Wyłączną odpowiedzialność za dane logowania ponosi użytkownik. Nie należy nikomu ich udostępniać. Amer Sports Pro Club nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie konta użytkownika przez stronę trzecią. Odsprzedaż Produktów zakupionych w ramach Programu lub innego rodzaju nadużycie Programu będzie skutkować anulowaniem dostępu użytkownika do Programu. Amer Sports Pro Club podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia optymalnego korzystania z przywilejów związanych z Programem.

 

Akceptacja warunków świadczenia usługi


Komunikacja i działania marketingowe . Pragniemy poinformować, iż możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe by przekazywać Ci informacje dotyczące naszych produktów i usług lub w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji klienta. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych związanych z promowaniem nowych produktów, ofertami specjalnymi, aktualnymi promocjami, a także w trakcie prowadzonych badań rynkowych. Dane będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnym
Ponadto informujemy, iż niektóre z naszych produktów i usług mogą być wykorzystywane w celu wypromowania produktów i usług innych firm, jednak w związku ze współpracą między firmami Amer Sports Pro Club nie ujawnia Twoich danych osobowych do współpracujących spółek czy też jakiejkolwiek innej firmy bez Twojej zgody.  

Korzystając z niniejszego Programu, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Programu Amer Sports Pro Club.

Udostępnienie tych warunków nie ma na celu wyłączenia jakichkolwiek ustawowych uprawnień użytkownika przyznanych mu przez przepisy, których to praw nie można uchylić ani ograniczyć na mocy umowy.

Wszystkie zamòwienia skŁadane za pośrednictwem Programu podlegają ogòlnym warunkom świadczenia usŁugi dotyczącym wszystkich zakupòw na stronie www.armadaskis.com, www.salomon.com, www.suunto.com i www.atomic.com.